Luottamusmies

YKSITYISSEKTORIN LUOTTAMUSMIES

Yksityissektorilla luottamusmies valitaan työehtosopimuskohtaisesti Tehyn tai TSN:n vaaliohjeiden mukaan. Tehyn työehtosopimuksissa luottamusmies edustaa vain tehyläisiä. TSN:n työehtosopimuksissa TSN:n luottamusmies edustaa Tehyyn, ERTOon, ja SuPeriin järjestäytyneitä työntekijöitä.

Luottamusmiesten toimikaudet ovat kolmivuotisia.  Nykyisten luottamusmiesten toimikausi on 1.1.2020- 31.12.2022.

Luottamusmiehen tehtävä on edustaa työpaikalla Tehyyn / TSN:ään kuuluvia työntekijöitä. Ottamalla yhteyttä luottamusmieheen jäsen saa nopeasti avun työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Luottamusmies mm. neuvottelee työnantajan kanssa ja on mukana kehittämässä työpaikan asioita.

 

 


Ao 756:n alueella toimivat luottamusmiehet

 


 

Yksityisektorin luottamusmiesjärjestelmä

Yksityisen sektorin luottamusmiesjärjestelmä on osa työehtosopimusjärjestelmää ja se perustuu lainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin. Järjestelmän tarkoituksena on, että

  • solmittuja sopimuksia noudatetaan oikein työpaikoilla
  • sopimusmääräysten mahdolliset tulkinnat ja erimielisyydet ratkaistaan tarkoituksenmukaisella, oikeudenmukaisella ja nopealla tavalla
  • työrauha säilyy työpaikoilla

Työpaikkoihin, joissa on noudatettava jotakin työehtosopimusta, valitaan työehtosopimuksen tarkoittama luottamusmies ja/tai pääluottamusmies. Työpaikkoihin, joissa ei ole työehtosopimusta työntekijöillä on oikeus työsopimuslain 13:2 §:n mukaan valita luottamusvaltuutettu.

Miten luottamusmiesjärjestelmä toimii yksityisellä sektorilla

Yksityisissä terveyspalvelu- ja sosiaalialan laitoksissa ja yrityksissä jäsenten paikallista edunvalvontaa hoitaa luottamusmies, joka edustaa Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:tä. TSN:n muodostavat Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ja Tehy.

Luottamusmies on siis asianomaisen työpaikan tai yrityksen TSN:n jäsenliittoihin (ERTo,Super,Tehy) järjestäytynyt työntekijä ja edustaa vain järjestäytyneitä ertolaisia, superilaisia ja tehyläisiä jäseniä.

Kaikissa TSN:n solmimissa työehtosopimuksissa on sovittu luottamusmiesjärjestelmästä ja -toiminnasta. Eri työehtosopimuksiin sisältyvät määräykset ja sopimukset ovat pääpiirteittäin saman sisältöisiä. Tarkemmat tiedot luottamusmiestoiminnasta löytyvät kunkin sopimusalan työehtosimukista. Luottamusmiehen ja luottamusvaltuutetun erityisestä irtisanomissuojasta on säädetty työsopimuslain 7:10 §:ssä. Lisäksi eri työehtosopimuksissa on määräyksiä lomautusten rajoittamisesta, irtisanomissuojasta ja lain vastaisen irtisanomisen tai työsuhteen purkamisen vuoksi maksettavista korvauksista.

Yksityissektorilla työskentelevien sairaankuljettajien/ensihoitajien ja suun terveydenhoidon ammattilaisten asioita hoitaa tehyläinen luottamusmies. Sairaankuljettajien, PlusTerveys Oy:n sekä Hammaslääkärien työnantajayhdistys ry:n ja Tehyn välisissä työehtosopimuksissa ovat luottamusmiestoimintaa koskevat määräykset.

 

Luottamusmies ja työrauha

Työehtosopimusjärjestelmään liittyy työrauhavelvollisuus. Se tarkoittaa, että työehtosopimusten voimassa ollessa työntekijät eivät voi ryhtyä työtaistelutoimenpiteisiin, joiden kohteena on työehtosopimuksen määräykset yleensä tai sen yksittäinen kohta. Luottamusmiehellä on velvollisuus valvoa työrauhan ylläpitämistä.