Toiminta

Ammattiosaston hallitus

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa varsinaisessa kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista sekä yhtä monta varajäsentä.

 

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt.

 

Ammattiosaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen pyytää. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

 

Hallituksen tehtävänä on

 1. johtaa ammattiosaston toimintaa ja hoitaa ammattiosastoa koskevat asiat näiden sääntöjen ja ammattiosaston kokouksen päätösten mukaisesti

 2. kutsua koolle ammattiosaston kokouksetekä valmistella niissä esille tulevat asiat

 3. toteuttaa ammattiosaston kokousten tekemät päätökset

 4. hoitaa ammattiosaston varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten laatimisesta

 5. laatia vuosittain ammattiosaston toimintakertomus

 6. toimittaa liitolle toimintakertomus ja tilinpäätösedelliseltä vuodelta välittömästi ammattiosaston kevätkokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä

 7. vahvistaa alajaoston toimintaohjeet sekä ohjata ja valvoa alajaoston toimintaa

 8. hyväksyä ammattiosaston jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta

 9. pitää luetteloa ammattiosaston jäsenistä ja huolehtia siitä, että ammattiosaston jäsenten nimet ja henkilö-, osoite- ja työpaikkatiedot saadaan liiton ylläpitämään jäsenrekisteriin sekä ilmoittaa ammattiosaston toimihenkilöiden ja jäsenten nimen- ja osoitteen ym. muutokset

 10. varata liiton edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston ja sen hallituksen kokouksissa

 11. edustaa ammattiosastoa sekä kantaa ja vastata ammattiosaston nimissä

 12. toimia 2 §:ssä määriteltyjen ammattiosastojen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Alajaostot

Tehyn ammattiosaston mallisäännöt mahdollistavat alajaostojen toiminnan. Ammattiosaston hallitus käsittelee ja hyväksyy toimialueellensa alajaostot, sekä tukee alajaostojensa toimintaa. Alajaostojen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja tiedon välittäjä alajaostojen ja ammattiosaston välillä. Alajaostot järjestävät mm. kokouksia, koulutusta, luentotilaisuuksia, jäseniltoja ja harrastustoimintaa jäsenistön tarpeen ja alajaoston toimintasuunnitelman mukaan. Alajaostoja perustetaan huomioiden alueellinen ja toiminnallinen tarve.